6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

 

Hack Yourself Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi olarak, şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir.  6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen birtakım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:

 

Kişisel veri                   :Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

Özel Nitelikte Kişisel

Veri                               : Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, parmak izi, biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi gibi)

 

Kişisel verilerin

İşlenmesi                     : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 

Veri işleyen                  :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Veri kayıt sistemi        : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

 

Veri sorumlusu           :Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

Kanun kapsamında şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

 

Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri :

 

 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Sunulan danışmanlık ve eğitim çalışmalarında en yüksek verimi elde edebilmek verilerinizi anonimleştirerek İstatistiksel çalışmalar yapılması
 • Sunulan hizmetlere bağlı verilerin, yarar gözetilerek süpervizyon (gözetim) kapsamında ilgili başka hizmetlerde gerektiğinde kullanılması
 • Hukuk işlerinin icrası/takibi
 • Danışan-Hizmet Veren ilişkisine ilişkin süreçlerin icrası,
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası
 • Talep ve şikayet yönetimi
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

 

Amaçlarıyla rızanız dahilinde işlenebilmektedir. KVK Kanunu’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen haller rızanız aranmaksızın verileriniz diğer ilke ve esaslara riayet edilmek suretiyle işlenebilecektir.

 

KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri Özel Nitelikli Kişisel Veridir. Bu verilerinize ilişkin bir olarak da tüm idari ve hukuki tedbirler eksiksiz alınmaktadır. Özel nitelikte veri mahiyetinde diğer veriler ise diğer verileriniz gibi açık rızanız ile işlenebilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi :

 

Kişisel verileriniz, şirketimiz/şubelerimiz ortak firmalar, anlaşmalı kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Verileriniz,

 

Doğrudan Tarafımıza Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet ’in ifası için sunulacak olan eğitim ve danışmanlık hizmeti önce veya sırasında, sunulan hizmet sırasında Şirket’e kendi açık rızaları ve inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Çalışanlar tarafından Şirket’e verilen tüm kişisel bilgilerini kapsar. Örneğin, ad-soyad, özgeçmiş, adli sicil kaydı, geçmiş dönemde alınan seans veya eğitim bilgileri vb. kapsamında kanunen işveren tarafından tutulması gereken kayıtlar, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, sorulara verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

 

-Şirket Nezdinde Toplanan Veriler: Hack Yourself Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi  tarafından güvenliğin sağlanması, sunulacak online veya fiziki eğitim ve danışmanlık hizmetinde verimin artması, sürecin denetimi ve izlenmesi amacıyla, Hack Yourself Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla online faaliyetlerde ekran ve ses kaydı alma gibi izleme ve ses alma faaliyeti bulunulmaktadır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının/ekran kayıtlarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler, online hizmetlerde verilen molarlarda) izlemeye tabi tutulmamaktadır. Bu kayıtlar da maksimum 2 yıl süre ile saklanmakta olup, süre sonunda periyodik imha sürecinde imha edilmektedir.

 

Kişisel Verileriniz Aktarılabileceği Kurum/Kuruluşlar :

 

 

 

VERİ AKTARIMI YAPABİLECEK

KİŞİLER

 

 

TANIMI

 

VERİ AKTARIM AMACI

 

İş Ortağı

 

Şirketin ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya

Topluluk Şirketleri ile birlikte muhtelif projeler yürütmek,

hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları

tanımlamaktadır.

 

 

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine

Getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak.

 

Tedarikçi

 

Şirketin ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketin emir ve

talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak

Şirkete hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.

 

 

 

Şirketin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve

Şİrketin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli

hizmetlerin Şirkete sunulmasını sağlamak amacıyla

sınırlı olarak.

 

 

 

Hissedarlar

 

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’in şirketler

hukuku, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim

süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin

amaçlarıyla sınırlı olarak.

 

 

Şirket Yetkilileri

 

 

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’den bilgi ve

belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’in

ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması,

en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve

denetim amaçlarıyla sınırlı olarak.

 

 

 

Hukuken Yetkili Kamu Kurum

ve Kuruluşları

 

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’den bilgi ve

belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile diğer

hukuk kişileri

 

 

 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi

dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.

 

 

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

 

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’den bilgi ve

belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

 

 

 

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde

talep ettiği amaçla sınırlı olarak.

 

Hukuk- Danışmanlık Birimleri

Şirketin hizmet ilişkisi içerisinde bulunduğu

danışmanlık şirketleri ve hukuk büroları

 

 

Şirket ve/veya karşı tarafın hukuki merciler

yönünden hak ve menfaatlerin tesisi ile

yargısal işlemlerin tesisi.

Denetim Firmaları

Şirketin akdi ilişki içerisinde kanuni zorunluluktan kaynaklı denetimini gerçekleştiren şirketler

 

 

Şirketin mali, idari ve hukuki yönden denetiminin

Sağlanması.

 

Kişisel verilen aktarılması yönünden rıza almayan hallerde ilgili kişiler ile amaca uygun ve amaçla sınırlı olmak kaydıyla paylaşılabilecektir.

 

Şirket, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

 

Kişisel Verileriniz Saklanma Süresi :

 

Şirket, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Örneğin,

 

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Şirket’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirket’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirket’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Tarafımızca toplanan verileriniz, hukukumuzda genel zamanaşımı süresi olan 10 yıl süreyle şirketimiz nezdinde saklanabilecektir. Hak ve menfaat iddiaları yönünden başkaca zamanaşımı süreleri öngörülmesi halinde de bu süreler sonunda ilk periyodik imha sürecinde bu verileriniz imha edilecektir.

 

ÇALIŞANLARIMIZIN HAKLARI:

 

6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

haklarına sahipsiniz.

 

Verilerinize ilişkin bilgi ve talepleriniz için şirketimize, gerek doğrudan yazılı bir başvuru gerekse de [email protected] e-posta adresinde göndereceğiniz bir e-posta ile ulaşabilirsiniz.

 

İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.

 

“KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA FORMUNU www.eliferdenay.com’dan OKUDUM VE İÇERİĞİNİ ANLADIM. GEREK KİŞİSELGEREKSE DE ÖZEL NİTELİKTE KİŞİSELVERİLERİMİN İŞLENMESİ, YURTİÇİ VE YURTDIŞI 3.KİŞİLERE AKTARILMASINA, SEBEP SONUÇLARINI EKSİKSİZ İDRAK İLE AÇIK RIZA GÖSTERDİĞİMİ BEYAN EDERİM”

 

WhatsApp