MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

(sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

  1. Hack Yourself Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi (Vergi No: 4542132443)

Ellibeşevler Mah. Muallim Sok Elif Apt. No:15 İç Kapı: 1 Merkez/Amasya

Telefon: 0532 237 5855

Eposta:[email protected]

 

(sözleşmede bundan sonra “HACK YOURSELF” olarak anılacaktır)

2.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın satın aldığı, HACK YOURSELF’e ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda www.eliferdenay.com veya www.instagram.com/eliferdenay isimli web siteleri/sosyal medya hesapları üzerinden eğitim ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında online veya yüz yüze sunulacak program/seminer veya seans hizmetlerine dair tarafların hak ve yükümlülükleri hakkındadır.

3.SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER

3.1. HACK YOURSELF tarafından sunulan hizmetlerin kapsamı ve tarihleri dönem dönem değişmekte olup sunulan hizmetler www.eliferdenay.com veya www.instagram.com/eliferdenay isimli web sitesi/sosyal medya hesaplarında yayınlanmakta ve satışa sunulmaktadır.

3.2. HACK YOURSELF tarafından eğitim ve danışmanlık hizmeti kapsamında ALICI’lara satışa sunulan hizmetler içerisinden talep ettikleri ve satın aldıkları uygulamalar/eğitimler sunulmaktadır.

3.3. HACK YOURSELF tarafından web sitesi veya sosyal medya hesabı üzerinden satışa sunulan hizmetlere ilişkin listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. ALICI tarafından sunulan hizmetin satın alınması ile birlikte işbu sözleşmeyi kabul etmekte olup satın aldığı andaki hizmet bedelini peşinen ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini kabul eder.

3.4.Satışa sunulan hizmetlere ilişkin kampanyalar veya paket hizmetler HACK YOURSELF’e ait yukarıda belirtilen web sitesi veya sosyal medya hesabından yayınlanmakta olup belirtilen süreler ile sınırlıdır.

3.5. HACK YOURSELF tarafından ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar, hizmet içerikleri ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

  1. FATURA BİLGİLERİ

ALICI’nın hizmeti satın alımı sırasında verdiği bilgilere göre fatura işlemi gerçekleştirilir.

5.GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, HACK YOURSELF’a ait internet sitesinde veya sosyal medya hesabında sözleşme konusu sunulacak hizmetin temel nitelikleri, içeriği, hizmetin satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmetin sunulacağı tarihi, yeri ve şekli (yüzyüze-online vb.)  ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini ve sözleşmenin tarafı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmenin tarafı olduğu an itibariyle de satın almayı tercih ettiği hizmetin bedelini nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. HACK YOURSELF’in , ALICI tarafından satın alma ve kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle HACK YOURSELF ‘in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

5.4. ALICI, sözleşme konusu hizmeti almadan önce hizmetin niteliklerini, hizmetin satışa sunulduğu ve içerik ve kapsamının belirtildiği web sitesi veya sosyal medya sayfasında incelemekle, varsa ön video izlemeleri yapmakla ve bu suretle alacağı hizmetin kendisi için uygun olup olmadığını tespit etmekle yükümlü olup hizmetin sunulması sonrasında bu hususta bir itirazının bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, HACK YOURSELF’in sunduğu hizmetlerin tıbbi bir tedavi yöntemi veya psikiyatrik bir uygulama olmadığını, teşhis, tedavi, terapi amacı taşımadığını bu yönüyle bir çözüm vaadinin söz konusu olmadığını bildiğini, bu nedenle hizmetlerden bir fayda görmediğini, çözüm almadığı iddiasında bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

5.5. HACK YOURSELF, satın alınan hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde ALICI tarafından bildirilen telefon, mail vb. iletişim araçları üzerinden yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini, 14 günlük süre içinde satın alma bedelini ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. ALICI, HACK YOURSELF’a ait hizmetin satışa sunulduğu internet sitesi veya sosyal medya hesabında inceleme ve satın alma işlemini gerçekleştirirken veya iletişime geçerek bilgi alma görüşmelerinde yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. ALICI, HACK YOURSELF’a ait internet sitesini veya sosyal medya hesabını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, HACK YOURSELF ve Elif Erdenay’ı veya başkalarını rahatsız ve taciz edici, yasalara aykırı bir amaç için veya HACK YOURSELF veya başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

5.9 HACK YOURSELF’in, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle HACK YOURSELF’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

5.10. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, HACK YOURSELF’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, HACK YOURSELF’in  ALICI’ya karşı işbu ihlalden kaynaklı uğradığı/uğrayacağı zararlar tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.11. ALICI ile satın alma esnasında kullanılan kredi kartı/banka kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya hizmetin ALICI’ya sunulmasından evvel, satın alma işleminde kullanılan kredi kartı/banka kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, HACK YOURSELF kredi kartı/banka kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, satın alma işleminde kullanılan kartın bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kartın kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede satın alma işlemi dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise HACK YOURSELF, satın alma işlemini iptal etme hakkına haiz olduğunu taraflar kabul,beyan ve taahhüt eder.

5.12. ALICI, HACK YOURSELF  a ait internet sitesine veya sosyal medya hesabı üzerinden üyelik, iletişime geçme veya satın alma işlemini gerçekleştirirken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, HACK YOURSELF’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, HACK YOURSELF’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.13. HACK YOURSELF’a ait internet sitesinin veya sosyal medya hesabı üzerinden, HACK YOURSELF’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

5.14. SATICI olan HACK YOURSELF, herhangi bir zamanda önceden duyurulmaksızın sunulan ve satın alınan hizmetin verileceği eğitim içeriğini ve tarihlerini tek taraflı değiştirme hakkına sahip olup ALICI tarafından bu değişikliğe itiraz hakkı olmadığı ve değiştirilen tarih ve içeriği baştan kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.15.  HACK YOURSELF, program ve koçluk seanslarını kaydedebilir ve sosyal medya üzerinden yapılan pazarlama faaliyetlerinde kullanabilir.

6.CAYMA HAKKI

6.1. ALICI; mesafeli satış sözleşmenin hizmete ilişkin olduğunu ve gayrimaddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, online (çevirimiçi) izlenen video, canlı eğitimler ve ses kayıt hizmetlerinin iadesi, “yönetmelik” gereği mümkün olmadığını ve tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da “yönetmelik” gereği mümkün olmadığını, işbu sözleşme kapsamında sunulan hizmetin de “Çevirimiçi Video Eğitim/Seminer ve seanslar” sunumlarına ilişkin ürün ve hizmetler “CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER” kategorisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.Yalnızca ALICI tarafından satın alınan hizmet anında ifa edilmemiş veya online olarak kendisine anında video,ses kayıtları temin edilmemiş, canlı eğitim ve seans uygulaması yapılmamış ise ALICI hizmetin ifasının başlamamış olmaması kaydıyla satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde yukarıda belirtilen iletişim kanalları ile HACK YOURSELF e ulaştıracağı beyanı cayma hakkını kullanma hakkına sahiptir. ALICI tarafından bir sebep belirtilmesine gerek olmaksızın cayma hakkının kullanılmasına ilişkin beyanın HACK YOURSELF e ulaşması ile ALICI’nın satın alma işlemini gerçekleştirirken kullandığı ödeme aracına ödenen bedel 14 gün içerisinde iade edilecektir. HACK YOURSELF tarafından süresi içerisinde iadesi yapılan bedelin ALICI’nın kullandığı ödeme aracının bağlı olduğu aracı kurum/kuruluşlardan kaynaklı gecikmelerden HACK YOURSELF sorumlu olmayacaktır.

Yasal süre içerisinde HACK YOURSELF’in işbu sözleşme içerisinde belirtilen iletişim kanalları üzerinden cayma hakkının kullanılmasına ilişkin beyan ALICI tarafından ulaştırılmaz ise süresi sonrasında ulaştırılan beyanların hukuki bir geçerliliği olmadığını ve herhangi bir bedel iadesi yapılmayacağını da ALICI kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı/banka ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilecek olup doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı HACK YOURSELF’ uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.YETKİLİ MAHKEME

Taraflar arasında meydana gelen hukuki ihtilaflarda ALICI, Tüketici Hakem Heyetine ve Tüketici Mahkemelerine başvurma hakkına sahiptir.

İşbu Satış Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya bağlantılı olan her türlü ihtilafa Türk Hukuku uygulanacak olup Amasya Merkez  Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

  1. YÜRÜRLÜK

9 (dokuz) ana maddeden ibaret bu bilgilendirme, taraflarca okunarak, sipariş tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda, Mesafeli Satış Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını olarak onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmede yer alan tüm koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

 

WhatsApp